TERK SUÇU NEDİR?

TERK SUÇU NEDİR?

 1. Genel Olarak

Terk suçu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline bırakmaktır (TCK m. 97/1)

Terk olgusu başlı başına bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Terk suçunun hukuksal konusunu “kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimselerin yaşam ve vücut bütünlüğü hakları” ile “bu yükümlülüğün sağlanmasına yönelik kamusal yarar” oluşturur

 1. Suçun Unsurları
  1. Suçun Maddi Unsurları
 2. Fail ve mağdur

         Suçun faili, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimseler üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi olabilir. Suçu ancak hukuken koruma ve gözetimle yükümlü bir kişi işleyebilir. Ahlaken yükümlü olmak fail olmayı gerektirmez.

Suçun mağduru ise yaşlı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir.

 1. Suçun maddi konusu

       Suçun konusu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir. Bu suçta suçun mağduru ile maddi konusu aynıdır.

 1. Eylem

       Terk suçunun hareket öğesini, “kendi haline bırakmak, terk etmek” oluşturur. Terkten anlaşılması gereken, mağdurla bağların koparılmasıdır. Bu, failin mağduru kendi başına bırakması şeklinde olabileceği gibi, ona bakmakla yükümlü olmayan bir kimsenin yanına bırakması şeklinde de olabilir. Suçun oluşabilmesi için failin mağdurdan yer bakımından ayrılması gerekmez; aynı yerde bile olsa koruma ve gözetiminden yoksun bırakması yeterlidir. Bu suç icra hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir. Örneğin bir bebeğin cami avlusu ya da samanlık gibi belli bir yere götürülüp bırakılması icra; ileri yaşta bulunan veya hasta bir kişiyi ya da bir bebeğin evde kendi haline bırakılarak tatile çıkılması, ihmali harekete örnek oluşturur.

Terk suçu bir tehlike suçu olduğu için bir zararın ortaya çıkması aranmaz. Ancak terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur (TCK m. 97/2). Failin oluşan ağır ve başka sonuçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu sonuç açısından en azından taksi yerinin bulunması gerekir. Fakat bu kapsamda söz konusu edilen terk olgusu durumunda ortaya çıkan sonuç açısından failin çoğu zaman olası kast hareket ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir.

 1. Hukuka Aykırılık Unsuru

Bu suç, hukuka aykırılık unsuru bakımından bir özellik taşımaz.

 1. Manevi Unsur

      Terk suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failin “saikı veya amacı” önem taşımaz. Taksirle bu suç işlenemez. Örneğin bir futbol maçında annenin çocuğunu kaybetmesi durumunda suç oluşmaz.

 1. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
  1. Teşebbüs

Terk suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığı tartışılmalıdır. Genel kabul gören görüş icra hareketleri başlayıp tamamlanmadan failin yakalanması veya görülmesi durumunda teşebbüsün mümkün olduğu yönündedir.

 1. İştirak

İştirak konusunda genel kurallar uygulanır.

 1. İçtima

Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etmek “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” kapsamında ayrı bir suçtur (TCT m. 233/2)

 1. Muhakeme

Terk suçunun soruşturma ve kovuşturması re ’sen yapılır; şikâyet aranmaz.

 

Yorum Yap

Arayın