BOŞANMA DAVALARINDA İSTEK OLMADAN KENDİLİĞİNDEN MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEZ

  • Anasayfa
  • Makaleler
  • BOŞANMA DAVALARINDA İSTEK OLMADAN KENDİLİĞİNDEN MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEZ

T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2010 / 10419 
Karar: 2011 / 11087 
Karar Tarihi: 22.06.2011

ÖZET: Davalı koca, … havale tarihli dilekçesi ile maddi ve manevi tazminat isteğinde bulunmuştur. Boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat istemlerinin hüküm verilinceye kadar istenmesi mümkündür. Davalı kocanın bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2) Davalı koca, 29.6.2009 havale tarihli dilekçesi ile maddi ve manevi tazminat isteğinde bulunmuştur. Boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat istemlerinin hüküm verilinceye kadar istenmesi mümkündür. Davalı kocanın bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

3) Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. (H.U.M.K. m. 74) Davacı kadının, maddi veya manevi tazminat talebi bulunmadığı halde, istek dışına çıkılmak suretiyle davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyize konu sair hususların ise 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.6.2011 gününde oy birliği ile karar verildi

Yorum Yap

Arayın