NİŞANLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR

AÇIKLAMA

Evlenme TMK.m 118-160 hükmüyle birinci bölümünde düzenleme konusu yapılmıştır. Bilindiği üzere evliliğin kurulmasının ilk basamağını bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmaları ile başlayan nişanlılık oluşturur.

Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıdır .Bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla meydana gelen nişanlanma ile kadın ve erkek arasında oluşan nişanlılık denilen hukuki ilişkinin yanlarına da nişanlı denir

A-)NİŞANLANMAYA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

Nişan bozulmasının sonuçları TMK.m.120-123 hükmüyle düzenleme konusu yapılmıştır.

1-)MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde ;kusuru olan taraf diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir maddi tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kura nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Nişanlıların birbirlerine karşı nafaka yükümlüğü  yahut başka bir bakım ve gözetim mükellefiyeti yoktur. (Y4HD, 29.09.2011, E. 2010/8484,K.2011/9785)

2-)MANEVİ TAZMİNAT

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Sırf, nişanın bozulmasından dolayı duyulan üzüntü ve hayal kırıklığına uğranılmış olması manevi tazminat hükmedilmesi için yeterli  değildir. (Y3HD, 17.03.2015,E.2014/18045,K.2015/4348)

Hakaret ve küfür etme nedeniyle nişanın bozulması manevi tazminat verilmesini gerektirir. (Y3HD, 23.01.2012,E.2011/18421,K.2012/1375)

Resmi nikah yapmaya yanaşmama üzerine birlikte yaşadıkları evden ayrılmak zorunda kalan kadın uğradığı manevi zararın ödetilmesini isteyebilir. (Y4HD, 23.03.2011,E.2010/3735,K.2011/3070)

3-)DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI

Nişanlının haksız bir fiille ölümü sonucunda sağ kalan nişanlı doğal olarak müstakbel eşinin desteğinden yoksun kalmaktadır. Bu sebeple haksız bir fiil sonucunda nişanlılardan birinin ölümü halinde sağ kalan nişanlı, haksız fiil  failinden destekten yoksun kalma tazminatı  isteme hakkına sahiptir.

4-)ÖLÜME SEBEP OLANDAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI İSTEME DAVASI

Nişanlılardan birinin ölümü durumunda ölüme sebebiyet veren kişiden sağ kalan nişanlının ayrıca manevi tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır. Ölümü anında tarafların birbirlerine karşılıklı olarak evlenme vaadi bulunmuyorsa manevi tazminat istenmesi mümkün değildir.

B-)HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın yada onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyaların iadesine karar verilemez. (Y3HD, 26.05.2015,E.2014/16315,K.2015/9516)

C-)NİŞANLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR DA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER

Nişanlanmaya ilişkin davalar da yetkili mahkeme davalının bulunduğu yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesi  bulunan  yerlerde   aile mahkemesinde, bağımsız aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir.

Nişan hediyelerinin geri verilmesine ilişkin davaların bağımsız aile mahkemesi bulunan yerlerde aile mahkemesinde görülmesi gerekir. (Y3HD, 19.03.2015,E.2014/11651,K.2015/4434)

                     Av. Doğan İPEK

                           (20.09.2017)

 

Kaynakça: Gençcan,Ömer Uğur:6100 sayılı HMK hükümlerine göre Aile Mahkemesi Davaları,Ankara- 2016

Yorum Yap

Arayın