İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER

İCRA İFLAS KANUNDA SÜRELER
MADDE KONU SÜRE
7 devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL
8/A Elektronik ortamda yapılan işlemlerde bitiş süresi GÜN SONU
9 Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği süre en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
9 Talimatın verileceği süre paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç 3 iş günü sonuna kadar
16 şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN
18 tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi 10 GÜN
18 tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi 30 GÜN
24 ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
25 ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
26 ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
26 taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahil
olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden ve
alacaklıdan alınma süresi
borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN 
29 gemi veya gayrimenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
31 Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra müdürü tarafından gönderilecek icra emri süresi 7 GÜN
31/A Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir geminin tahliye ve teslimine ilişkin ilam, icra dairesine verilince icra müdürü, bir icra emri tebliği suretiyle borçluya o geminin teslimini emredeceği süre 7 GÜN
31/A Mezkûr eşya, masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine, eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut gerek görülürse, icra müdürünün, icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ödeyeceği süre Borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 GÜN

Borçlu eşyanın bulunduğu mahalde değil ise 30 GÜN içinde

31/A Sicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde ipotek veya intifa hakkının kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin ilam, icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri göndereceği süre 7 GÜN
32 para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatın
verilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
33 ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
33/a ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açma
süresi
icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra 7 GÜN
39 ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren 10 YIL
44 ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi ilan tarihinden itibaren 1 YIL
44 ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama
süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
44 ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile
verilen şerh süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
44 Ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi terk tarihinden itibaren 15 GÜN
52 borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber 3 GÜN
53 terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber 3 GÜN
56 sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra 1 GÜN
60 genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
60 genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
60 genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
61 borçluya ödeme emri gönderme süresi takip talebinden itibaren 3 GÜN
62 genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
62 alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi itirazdan itibaren 3 GÜN
65 gecikmiş itirazda bulunma süresi maninin kalktığı günden itibaren 3 GÜN
65 gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazın kaldırılmasını
veya itirazın iptalini isteme süresi
mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
66 imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların
celbini isteme süresi
DERHAL
67 itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL
68 itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
68/a itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
68/b borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi faiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN
68/b hesap özetine itiraz süresi hesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY
69 borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN
72 istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 YIL
75  

İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlunun mal beyanında bulunma süresi

 

Kararın kendisine tebliğinden itibaren 3 GÜN İÇİNDE
77 sonradan kazanılan malları beyan süresi kazanma tarihinden itibaren 7 GÜN
78 haciz isteme hakkının düşme süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 YIL
79 İcra dairesinin haczi yapacağı süre talepten itibaren 3 GÜN
84 yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi yetişme zamanından en çok 2 AY önce
88 İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların en yakın icra müdürlüğüne teslim edileceği süre En geç 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
89 1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
89 2. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
89 3. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresi bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 GÜN
89 3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair
belgeyi icra dairesine teslim etme süresi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 GÜN
94 borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği
gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre
hacizden itibaren 1 AY
96 borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN
96 istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN
97 3. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN
97 3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası
açma süresi
haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN
99 3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası
açma süresi
icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN
101 hacze iştirak taleplerine itiraz süresi icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN
101 hacze iştirak taleplerine itiraz halinde dava açma süresi iştirake itirazdan itibaren 7 GÜN
103 haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresi davet üzerine 3 GÜN
104 hacze iştirak halinde davet süresi 3 GÜN
106 haczedilen menkul malların satışını isteme süresi hacizden itibaren 6 AY
106 haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresi hacizden itibaren 1 YIL
110 Bir malın satılması konusunda icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli giderin depo edilme süresi 15 GÜN
111 borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresi DERHAL
111 borcun taksitle ödenme süresi azami 3 AY
111 borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi 10 YIL
112 taşınır malların satılma süresi satış talebinden itibaren 2 AY
118 menkullerde satış bedelinin ödenme süresi 7 GÜN
118 Daire dışında tahsil edilen paraların  banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği süre En geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
123 satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresi satış talebinden itibaren 3 AY
124 gayrimenkul satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresi artırmadan önce en az 10 GÜN
125 ipotekli borçlarda alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresi ihaleden itibaren 1 YIL
126 gayrimenkul satışlarında artırma ilan süresi satıştan en az 1 AY önce
126 ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile icra dairesine bildirmeleri gereken süre 15 GÜN
126 Elektronik ortamda teklif verme süresinin başlayacağı süre birinci ihale tarihinden 20 GÜN önce
126 Elektronik ortamda teklif verme süresinin
sona ereceği süre
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda
126 ikinci ihalede elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı birinci ihaleden sonraki 5.GÜN
126 ikinci ihalede elektronik ortamda teklif verme süresinin sona ereceği süre  

en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda

128 mükellefiyet listesine itiraz süresi listenin tebliğinden itibaren 3 GÜN
128/a kıymet takdirine şikayet süresi-şikayet tarihinden itibaren yapılacak bilirkişi incelemesi için gerekli masraf veücretin merci dosyasına yatırılma süresi şikayet tarihinden itibaren 7 GÜN
128/a kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararı
verilme süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN
128/a kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi 2 YIL
130 gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi 10 GÜN
133 taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi DERHAL veya VERİLEN SÜRE İÇİNDE
133 kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre 3 GÜN
133 ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek
teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilan süresi
7 GÜN
134 ihalenin feshini isteme süresi ihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren) 7 GÜNHER HALDE 1 YIL
134 ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme
süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN
134 ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi talep tarihinden itibaren 20 GÜN
135 ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi ihale tarihinden itibaren 7 GÜN
135 ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN
142 sıra cetveline itiraz davası açma süresi cetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
143 aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi aciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 YIL
143 borçlunun mirasçılarının, ‘aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına
uğradığını’ ileri sürme süresi
mirasın açılmasından itibaren 1 YIL takip yapılmamışsa
143 aciz belgesine bağlanmış borçların zamanaşımına uğrama süresi 20 YIL
146 menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme süresi 15 GÜN
147 menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren  7 GÜN
147 menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi 7 GÜN
149/a ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresi icra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
149/b ipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi 30 GÜN
149/b,150 ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
150/e menkul rehninin satışını isteme süresi ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren   6 AY
150/e ipotekli gayrimenkullerin satışını isteme süresi ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren    1 YIL
152 rehin açığı belgesine dayalı, takipte bulunma süresi satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 YIL
153 ipotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde,
ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine
verilen süre
15 GÜN
155 iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
156 iflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkının bağlı olduğu hak düşürücü süre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren  1 YIL
157 geri alınan iflas talebinin yenilenme süresi geri alma tarihinden itibaren 1 AY geçtikten sonra
158 genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresi 15 GÜN
158 depo kararının yerine getirilme süresi 7 GÜN
163 iflas defterinin hüküm süresi yapıldığı tarihten itibaren 4 AY
164 iflas kararının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
164 iflas kararına karşı istinafa başvurma süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
168 kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borçluya senet sureti ile birlikte ödeme emri gönderilme süresi DERHAL
168 kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borcu ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 GÜN
168 kambiyo senetlerinde mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresi İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde   10 GÜN
itiraz edilip de reddedildiği takdirde 3 GÜN
168 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
168 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; imzaya itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
168 kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
169/a kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın
incelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresi
30 GÜN
169/a kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına”  karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi 6 AY
170/a kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde şikayet süresi 5 GÜN
171 kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
171 kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
171 kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının
istenme süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
172 kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
173 kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra dairesine bildirilme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
173 iflas davasında; borcun yatırılması ‘depo edilmesi’ için borçluya tanınan süre 7 GÜN
173 kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların müdahale ve itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN
178 borçlunun doğrudan doğruya iflas talebine alacaklıların itiraz süresi İflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN
178 borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresi DERHAL
182 İflâsın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulma süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
182 İflâsın kaldırılması hakkında verilen Bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurulma süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
194 iflasta; hukuk davalarının durma süresi alacaklıların ikinci toplanmasının 10 GÜN sonrasına kadar
208 iflas idaresince; iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresi iflas kararının  tebliğinden itibaren en geç  2 AY
217 tasfiyenin tatili ilanında yer alan süre 30 GÜN
218 iflasın basit tasfiyesinde alacakların -azami- bildirilme süresi 2 AY
218 iflasın basit tasfiyesinden alacakların -asgari- bildirilme süresi 20 GÜN
219 adi tasfiyenin ilan süresi karar tarihinden itibaren en geç 10 GÜN
219 iflasın adi tasfiyesinden ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süre İlandan nihayet 10 GÜN
220 reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi 10 GÜN
221 iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresi toplantı tarihinden itibaren 7 GÜN
223 iflas idaresi toplantıları için çağrı süresi 7 GÜN
223 iflas idaresinin, alacaklılar toplantısının kararlarına karşı, tetkik merciine şikayet süresi 7 GÜN
225 iflasta alacaklılar toplantısının kararlarına karşı şikayet süresi 7 GÜN
228 iflas idaresinin üçüncü kişinin istihkak iddialarını reddetmesi halinde, istihkak davası açması için 3. kişiye verdiği süre 7 GÜN
232 iflas idaresi tarafından, sıra cetvelinin düzenlenme süresi iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç   2 AY
235 iflas sıra cetveline itiraz davasının açılma süresi cetvelin ilanından itibaren 15 GÜN
237 2. alacaklılar toplantısının yapılacağı tarihin önceden ilan süresi 20 GÜN
242 iflasın tasfiyesi sırasında satılacak gayrimenkullerin ilan süresi 1 AY
249 pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi 10 GÜN
256 iflasın tasfiye süresi 6 AY
261 ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresi ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren   10 GÜN
262 ihtiyati haciz tutanağının tebliğ süresi 3 GÜN
264 ihtiyati haczi tamamlayan merasim (dava veya takip) süresi haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının  tebliğinden itibaren     7 GÜN
264 ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresi ödeme emrine yapılan itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
264 ihtiyati haciz kararına dayalı haciz yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresi DERHAL
264 İhtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, alacaklının takip talebinde bulunmaya mecbur olduğu süre esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren 1 AY
265 ihtiyati haciz kararına itiraz süresi haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
265 3. kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresi öğrenme tarihinden itibaren 7 GÜN
267 ihtiyati haciz kararına dayalı iflas yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ
süresi
DERHAL
267 ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
267 ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması ve ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
269 temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi İtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
269 temerrüt nedenine dayalı ilamsız tahliye takiplerinde ödeme emrine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 GÜN
269/a temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde, tahliye isteme süresi ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 AY
269/c temerrüt nedenine dayalı tahliye takiplerinde tahliye kararının infazı için
geçmesi gereken süre
kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 GÜN
270 hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapması için verilecek süre
15 GÜN
271 kiralanandan kaçırılan eşyayı geri isteme süresi eşyanın götürülmesinden itibaren 10 GÜN
272 tahliye emrine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 GÜN
272 kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi 15 GÜN
272 tahliye emri göndererek takipte bulunma süresi sürenin bitiminden itibaren 1 AY
274 tahliye emrine itiraz süresi tahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
276 tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre 7 GÜN
276 kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde
tahliyeyi erteleme süresi
3 GÜN
280 zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla
takipte bulunma süresi
işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 YIL
284 tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren  5 YIL
285 konkordatonun feshi halinde; konkordato bilançosunda yazılı mal ve
kıymetleri gösterme süresi
feshin kesinleşmesinden itibaren 6 AY
287 konkordato mühlet süresi en fazla 3 AY
287 Geçici mühlet süresi  3 AY
287 Mahkeme üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti uzatabileceği süre en fazla iki ay daha
299 konkordato hakkında verilen kararın temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
299 Alacaklıların komiser tarafından 288 inci madde uyarınca yapılacak ilânla,alacaklarını bildirmeye davet olunacağı süre  ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde
301 Toplantı gününün olmak zorunda olduğu süre ilândan en az on beş gün sonra
303 Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini bu hükümden yararlanmak adına bildirefceği süre en az on gün önce haber vermek şartıyla
309/ç Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına itiraz süresi öğrenilmesinden itibaren 7 GÜN
309/h konkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
incelenmek için hazır bulundurulma süresi
10 GÜN
309/i malvarlığının terki suretiyle konkordatoda; hak sahipleri tarafından tahsil edilme süresi 5 YIL
318 fevkalade mühlet süresi 6 AY
320 fevkalade mühlet kararının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
322 kesinleşmiş fevkalade mühlet kararının ilanı süresi DERHAL
327 fevkalade mühletin uzatılma süresi 4 AY
329 fevkalade mühletin bitmesinden itibaren, yeniden fevkalade mühlet
verilemeyecek süre
 6 AY
336 iflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine
verme veya müflise olan borçları bildirme süresi
iflasın açıldığına dair ilana ıttıla tarihinden itibaren  1 AY
339 mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi 7 GÜN
347 icra mahkemesince bakılan suçlarda şikayet süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 AY ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 YIL
352 icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar
verme süresi
5 GÜN
353 İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı itiraz etme süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
355 borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi 1 HAFTA
357 ilgililerin, icra dairesince yapılan tebliğ ve emirleri yerine getirme süresi DERHAL
358 yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi 7 GÜN
362 icra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduğu
zamanaşımı süresi
tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren  10 YIL
363 icra mahkemesi kararlarının temyiz süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
366 temyiz incelemesinin yapılma süresi 15 GÜN
GEÇİCİ MADDE 9 Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için ilgilisi tarafından, banka hesap numarasının bildirilmesi geren süre maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY
GEÇİCİ MADDE 11 Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılacağı süre maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 AY içinde
GEÇİCİ MADDE 11 İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işleminin yapılacağı süre 3 AY

 

Yorum Yap

Arayın