İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA SÜRELER

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA SÜRELER
MADDE KONU SÜRE
6 Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilen dilekçelerin Danıştay’a veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına gönderilme süresi ÜÇ GÜN
6 Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususunun ilgiliye tebliğ edilmesi gereken süre OTUZ GÜN
6 Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde posta ücretinin tamamlanması için ilgiliye tebligat yapılması gereken süre OTUZ GÜN
6 posta ücretinin süresi içinde tamamlanmaması halinde dosyanın eksiği tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilecek süre dosyanın işlemden kaldırılması kararının tebliği tarihinden itibaren ÜÇ AY
7 Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava açma süresi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan tarihini izleyen günden itibaren ALTMIŞ GÜN
7 Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava açma süresi Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihten itibaren OTUZ GÜN
Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
9 çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde görevli yargı yerinde dava açma süresi kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren     OTUZ GÜN
Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idari dava açılabilir.
10 idari makamların başvuruya cevap vermemesi halinde talebi reddetmiş sayılacağı süre (sürenin bitiminde ilgililer dava açma süresi içinde dava açabilirler) ALTMIŞ GÜN
10 idarenin cevabının bekleneceği azami sınır ALTI AY
11 idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan istenebileceği süre (başvuru idari dava açma süresini durdurur. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.) ALTMIŞ GÜN (idari dava açma süresi)
13 tam yargı davası açma süresi yazılı bildirim üzerine veya başka suretle idari eylemin öğrenilmesi tarihinden itibaren BİR YIL
her halde idari eylemin yapıldığı tarihten itibaren         BEŞ YIL
15 yasada düzenlenen şartlara uygun olarak yazılmayan dilekçelerin yeniden yeniden düzenlenmek veya eksiklikleri tamamlanmak ya da ehliyet yönünden reddi halinde dava açma süresi kararın tebliği tarihinden itibaren OTUZ GÜN
16 tarafların kendilerine tebliğ edilen dilekçelere cevap verme süreleri tebliğ tarihinden itibaren OTUZ GÜN
16 taraflardan birinin isteği üzerine cevap süresinin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceği süre OTUZ GÜN
16 Tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktarın harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabileceği süre Süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar
16 Miktarın artırılmasına ilişkin dilekçenin karşı tarafa tebliğ edilerek verilecek cevap süresi OTUZ GÜN
16 Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara tebliğden itibaren tarafların görüşlerini yazılı olarak bildirecekleri süre ON GÜN
17 duruşma davetiyesinin taraflara gönderilme süresi duruşma tarihinden geriye doğru en az OTUZ GÜN
19 duruşmalı görülen işlerde duruşmadan sonra karar verme süresi en geç ONBEŞ GÜN
20 yasada sayılan istisnalar dışında dosyaların sonuçlandırılma süresi tekemmül tarihinden itibaren en geç ALTI AY
26 tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olması halinde yürütmeyi durdurma kararının geçerlilik süresi (bu süre içerisinde yenileme dilekçesi verilmezse yürütmeyi durdurma kararı kendiliğinden hükümsüz olur.) DÖRT AY
26 davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılması halinde yeni adres bildirilerek dosyanın yeniden işleme konulmasının talep edilmesi süresi (aksi halde dava açılmamış sayılır) dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren BİR YIL
27 yürütmenin durdurulması kararlarına karşı itiraz süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren YEDİ GÜN
27 yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılan itirazın merciince sonuçlandırılması gereken süre dosyanın intikalinden itibaren YEDİ GÜN
27 yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararların yazılma ve imzalanma süresi ON BEŞ GÜN
28 Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu süre kararın idareye tebliğini izleyen günden itibaren       OTUZ GÜN
41 bağlantı iddialarının reddine dair ara kararlara itiraz süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
45 İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda  farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvuru süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren OTUZ GÜN
45 Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kararlarının dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesi üzerine mahkemece tebliğe çıkarma süresi YEDİ GÜN İÇİNDE
46 özel kanunlarında ayrı temyiz süresi gösterilmeyen hallerde temyiz süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren OTUZ GÜN
48 temyiz dilekçesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği hallerde eksiklerin tamamlanma süresi (süresinde eksiklikler giderilmezse temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verilir.) tebliği izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
48 temyiz dilekçesine karşı tarafın cevap verme süresi dilekçenin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren       OTUZ GÜN
48 harç ve giderlerin tamamının yatırılmaması halinde bunların tamamlanması için verilecek süre (verilen süre içerisinde eksiklik tamamlanmazsa temyizden vazgeçilmiş sayılmış sayılır.) tebliğ tarihini izleyen günden itibaren ONBEŞ GÜN
48 temyiz edilmemiş sayılma, temyizden vazgeçilmiş sayılma ve süresinde yapılmadığı için temyiz talebinin reddi kararlarının temyiz süresi tebliğ tarihini izleyen günden itibaren YEDİ GÜN
50 temyiz sonucu verilen kararın mahkemesince taraflara tebliğ süresi dosyanın mahkemeye geldiği tarihten itibaren           YEDİ GÜN
53 yargılamanın yenilenmesi süresi dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden itibaren ON YIL
AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL
yasada yazılı diğer sebeplerin talepte bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden itibaren          ALTMIŞ GÜN
54 karar düzeltme talebinde bulunma süresi kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren        ONBEŞ GÜN

 

Yorum Yap

Arayın