KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIK

DİYARBAKIR …NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :
VEKİLİ : Av.Doğan İPEK-Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR
İHTAR EDİLEN :
ADRES :
KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz, …. … adresinde bulunan …… Sitesi …. Nolu villada yaklaşık on yılı aşkın süreden beri oturmaktadır. Tarafınıza ait aynı sitede bulunan villaya ön cephesi yönünden komşudur.
2-) Bahçenizdeki çimlerin sulanması için kurulmuş olan sulama düzenine ait fıskiyelerden müvekkilimizin konutuna yakın olan iki tanesinin dönerek tazyikli su fışkırtırken zaman zaman taşınmaza yönelip kilitlendiği, bu durumun büyük zararlara yol açtığı, hacim ve tazyiki itibarıyla devamlı potansiyel bir tehlike durumunda olduğu defalarca tarafınıza sözlü ve yazılı olarak iletilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır.

3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde de görüleceği üzere; herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

4-) Açıklanan bu sebeplerle gereken hassasiyeti göstereceğinize ve yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu son ve bir kez daha ileterek uyarmak uygun bulunmuştur. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren …. gün içinde müvekkilimizin zararını nakden tazmin etmenizi, aynı süre içinde zarar veren fıskiyeleri iptal etmenizi ve gerekli tedbirleri almanızı aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ
AV.DOĞAN İPEK

Yorum Yap

Arayın