UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR NELERDİR ?

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR NELERDİR ?

 

5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

 

– Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.

 

– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

 

– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

 

– Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

 

Kasten yaralama

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit
Konut dokunulmazlığının ihlali
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
Hakaret
Kişinin hatırasına hakaret
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Hırsızlık
Kullanma hırsızlığı
Mala zarar verme
Hakkı olmayan yere tecavüz
Güveni kötüye kullanma
Bedelsiz senedi kullanma
Dolandırıcılık
Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
Karşılıksız yararlanma (Elektrik hırsızlığı)
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (4. fıkra hariç)
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret suçu
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Arayın