ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEPLİ DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                          

                                                                                   …

 

 

ADLİ SİCİL KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN                            :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 : Av.Doğan İPEK –Elazığ Caddesi Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

KONU                                   : Müvekkilimize Ait Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemimize İlişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1) Müvekkilimiz hakkında … … Ceza Mahkemesi’nce verilmiş bulunan mahkumiyete dair …/…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş karar (EK-1) ile mahkumiyeti adli sicil kayıtlarına (EK-2) işlenmiştir.

 

2) Müvekkilimiz cezasını …/…/…. tarihinde tamamlayarak infaz etmiş bulunmaktadır. Ancak müvekkilimize ait kayıt adli sicil belgesinde görüldüğünden, iş başvurularında ve başka hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

 

3) Müvekkilimiz 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 9. madde gereğince, cezasının infaz edilmiş olması ve infaz edilmiş olan tarihten yana bu tarihe kadar da herhangi bir mahkumiyet almamış olduğundan sabıka kaydının silinmesi için Müdürlüğünüze başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-2’de belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil sabıka kaydının silinmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

 

 

EKLER;

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği                        

                                                                                                              Talep Eden Vekili                                                                                                               Av.Doğan İPEK 

Yorum Yap

Arayın