EZİYET SUÇU NEDİR

Eziyet suçu, kamu görevlisi olmayanlar tarafından bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine ya da aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunmasıdır.

Eziyet suçu, 765 sayılı Yasa’da düzenlemeyip ilk kez 5237 sayılı yeni Yasa’da düzenlenen bir suç tipidir.

Eziyet suçunun hukuksal konusunu “insan onuru” ve “vücut dokunulmazlığı” oluşturur. Bu suçta failin kamu görevlisi olması aranmadığı için kamuya özgü değerler suçun hukuksal konusunu oluşturmaz.

Suçun Unsurları

  1. Suçun Maddi Unsurları
  2. Fail ve mağdur

      Eziyet suçun genel bir suç olup herkes bu suçun faili olabilir. Failin kamu görevlisi olması aranmıştır. Mağdur bakımından da bir özellik yoktur. Herkes bu suçun mağduru olabilir.

  1. Suçun maddi konusu

     Suçun maddi konusu insan bedenidir.

  1. Eylem

Eziyet suçunun hareket öğesini, insan onuruna aykırı surette bedensel veya ruhsal yönden acı çektiren veya aşağılanmaya yol açan davranışların gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Eziyet, kesintisiz bir suçtur. Eziyet niteliğindeki eylemler de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak bu eylemler, anı olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlemektedirler. Sistematik olma, mağdurda yapılan birden fazla saldırının genel bir tutum çerçevesinde gerçekleştirilen birçok benzer eylemin bir parçası olması, ya da önceden kararlaştırılmış organize bir seyir izlemesidir. Yoksa eylemlerin resmi veya özel kişilerin bir politikası ya da planı çerçevesinde işlenmesi gerekmez. Bir süreç içinde süreklilik gösterir bir şekilde işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta yaşam boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen eylemlere göre daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir.

Yorum Yap

Arayın