Fazla Çalışma yapan işçi ,fazla çalışma yaptığı süreyi ücret yerine ,izin olarak kullanabilir mi ?

  • Anasayfa
  • Makaleler
  • Fazla Çalışma yapan işçi ,fazla çalışma yaptığı süreyi ücret yerine ,izin olarak kullanabilir mi ?

Diyarbakır da İş Hukuku alanında faaliyet gösteren DGN Hukuk Büromuz, Bu bağlamda iş hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktadır.. Diyarbakır iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır.İş bu makale DGN Hukuk Bürosu/Diyarbakır iş avukatları tarafından hazırlanmıştır.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 6. maddesinde, fazla çalışma yapan işçinin isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşulu ile bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği düzenlenmiştir Buna ilişkin olarak Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2019/6164 esas ,2019/17102 karar ve 24.09.2019 tarihli kararında ‘fazla çalışma yapan işçi isterse fazla çalışma yaptığı süreyi ücret yerine ,izin olarak kullanabilir ’şeklinde karar kurmuştur.Konuya ilişkin karar aşağıda ki gibidir.

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2019/6164 esas ,2019/17102 karar ve 24.09.2019 tarihli kararı

ÖZET: Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 6. maddesinde, fazla çalışma yapan işçinin isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşulu ile bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği düzenlenmiştir. Fazla çalışma karşılığı izin kullanılan günlere ilişkin belgeler bu kapsamda denetime açık şekilde değerlendirilerek fazla çalışma alacağına ilişkin yeniden değerlendirme yapılmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirimde bulunulması nedeni ile haklı sebeple feshettiğini belirterek kıdem tazminatı ve birkısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiş olup, davacı süresinde temyiz harç ve giderlerini yatırmadığından davacının temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.

Gerekçe

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarına ilişkin davanın belirsiz alacak davası türünde açılıp açılamayacağı noktasındadır.davacı işçinin fazla çalışma alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusundadır.Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacağının ödendiği varsayılır.Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, bu çalışmaların yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla mesai ve genel tatil çalışması olup olmadığı araştırılmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının kış aylarında haftada 9 saat, yaz aylarında (Mayıs-Ekim) ise, haftanın 6 günü 08.00-20.30 saatleri arasında 1,5 saat ara dinlenme ile haftada 21 saat fazla çalışma yapıldığına göre hesaplama yapılmıştır. Yargılama aşamasında dinlenen davacı tanıklarından …; “…yaz sezonu diyebileceğim mayıs-ekim ayları arasında fazla mesai fazla olurdu, çoğunlukla 20.30-21.00’e kadar fazla mesaimiz olurdu.” şeklinde, diğer davacı tanığı … ise; “…yaz sezonu diyebileceğim mayıs-ekim ayları arasında fazla mesai fazla olurdu, çoğunlukla 20.30-21.00’e kadar fazla mesaimiz olurdu. Haftada 2-3 gün fazla mesai yapılırdı.” şeklinde beyanda bulunmuştur. Davacı tanıklarının yaz döneminde çoğunlukla ve haftada 2-3 gün fazla çalışma yapıldığına ilişkin beyanlarına göre; yaz aylarında davacının haftanın 3 günü 08.00-20.30 saatleri arasında, 3 günü ise 08.00-18.00 saatleri arasında çalıştığına göre hesaplama yapılması dosya içeriğine uygun olacaktır.

Diğer yandan, dosya içeriğine göre, davacının bazı dönemlerde fazla çalışma karşılığında izin kullandığı anlaşılmaktadır.Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 6. maddesinde, fazla çalışma yapan işçinin isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşulu ile bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği düzenlenmiştir.

Fazla çalışma karşılığı izin kullanılan günlere ilişkin belgeler bu kapsamda denetime açık şekilde değerlendirilerek fazla çalışma alacağına ilişkin yeniden değerlendirme yapılmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Yorum Yap

Arayın