HIRSIZLIK SUÇU NEDİR ?

HIRSIZLIK SUÇU NEDİR?

Hırsızlık  zilyedinin rızası olmadan başkasına ait bir  malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almaktır.

HIRSIZLIK SUÇUNUN ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR ?

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir

YURT DIŞINDA İŞLENİP TÜRKİYE DE TAKİBİ GEREKEN HIRSIZLIK SUÇU İÇİN KONSOLOSLUĞA ŞİKAYETTE BULUNABİLİR Mİ ?

Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir

HIRSIZLIK SUÇUNUN ŞİKAYETİNİ SÖZLÜ OLARAK YAPILIR MI ?

İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir

HIRSIZLIK SUÇUNDA SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA  İLİŞKİN KARARA İTİRAZ EDİLİR Mİ ?

Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikayetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir

HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

Nitelikli Hırsızlık Suçu ,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 142.maddesinde düzenlenmiştir.

(1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b)Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

c) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

d) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) büyük veya küçük baş hayvan hakkında

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ AMACIYLA FARKLI SUÇLAR İŞLENMİŞSE MAĞDURUN ŞİKAYETİNE ARANIR MI ?

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmaz.

HIRSIZLIK SUÇUNUN İŞLENMESİ SONUCUNDA HABERLEŞME, ENERJİ YA DA DEMİR YOLU VEYA HAVA YOLU ULAŞIMI ALANINDA KAMU HİZMETİNİN GEÇİCİ DE OLSA AKSAMASI HALİNDE CEZA ARTIRILIR MI ?

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demir yolu veya hava yolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ HALİNDE, CEZA ARTIRILIR MI ?

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Gece vakti güneşin batmasından  bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat önceye kadar  devam eden zaman süresini ifade eder.

BASİT HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Basit hırsızlık suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile hüküm olunur.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Nitelikli hırsızlık suçunu TCK 142 /1 maddesinde belirtilen nitelikli haller durumunda işlenmesi halinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Nitelikli hırsızlık suçunu TCK 142 /2 maddesinde belirtilen nitelikli haller durumunda işlenmesi halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

18 YAŞ ALTI HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Hırsızlık suçunun 18 yaşının tamamlamamış  kişinin işlemesi halinde 3 durum gözetilerek ceza tayini verilir Bu durum  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 31 .maddesin de düzenlenmiştir.

1-)Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

2-)Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

3-)Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on sekiz yıldan yirmi dört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası on iki yıldan fazla olamaz.

HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER NELERDİR ?

Hırsızlık suçu  , paydaş veya el birliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, işlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur

HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI HALİNDE CEZADA İNDİRİM YAPILIR MI?

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir

KULLANMA HIRSIZLIĞI NEDİR ?

Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

HIRSIZLIK SUÇUNDA ZORUNLULUK HALİ NEDİR ?

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

HIRSIZLIK SUÇUN ETKİN PİŞMANLIK NEDİR ?

Hırsızlık suçu, tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

HIRSIZLIK SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER NELERDİR ?

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Basit hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçların da görevli mahkeme asliye  ceza mahkemeleridir. Hırsızlık suçu ile ilgili detaylı bilgi veya hırsızlık suçundan dolayı  dosyanız var ise Diyarbakır ceza avukatı , DGN Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz. Bu yazı diyarbakır avukat DGN Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Yorum Yap

Arayın