YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

DİYARBAKIR… ASLİYE TİCARET /HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İSTEM SAHİBİ                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                              :

 

VEKİLİ                                             : Av.Doğan İPEK-Elazığ Cad.Değer Çamlıca Apt B Blok Kat:2 No:2 Yenişehir/DİYARBAKIR

 

KONU                                               : Yetki İtiraz

 

AÇIKLAMALAR                            :

 

1-) Müvekkilimiz, davacı tarafa ait bulunan … … … plaka numaralı aracın kasko sigortacısıdır.

 

2-) Davacı taraf, aracında meydana gelen …-TL tutarındaki hasarın (EK-2) tarafımızca ödenmediği gerekçesine dayanarak, eldeki davayı ikame etmiştir.

 

3-) 6100 sayılı yasanın 6. maddesinde, genel yetkili mahkeme konusu, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

“Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.”

 

Aynı yasanın 15. maddesinde ise, sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki konusu, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

“Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.”

 

4-) Müvekkilimiz anonim şirket şeklinde örgütlenmiş bir sigorta şirketi olması veçhile, yerleşim yeri, merkezinin bulunduğu …’dur. Buna ilişkin ticaret sicil kaydı örneği, dilekçemiz ekinde (EK-3) mahkemenizin tetkikine sunulmuştur. Sigorta poliçesini düzenleyen dava dışı acente de aynı ilde yerleşik bulunmaktadır. Müvekkilimizin bir şubesi olmayıp, bağımsız bir kuruluş olan dava dışı acenteye ait sicil kaydı da ekte sunulmuştur. Davacı tarafın aracında meydana gelen hasar ise, ekteki (EK-5) kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere, davacı tarafın, bir iş gezisi nedeniyle, o sırada bulunduğu … ilinde seyir halinde iken, yoldaki çukuru fark edemeyerek, aracı hızlı bir şekilde çukura düşürmesi sonunda meydana gelmiştir.

 

5-) Yukarıdaki yasal düzenlemeler göz önüne alındığında, eldeki davanın derdest bulunduğu mahkemenizin işbu dava bakımından yetkili olmadığı ortadadır. Zira, davacı taraf, işbu davayı, yukarıdakilerden hiçbirine dahil olmayan kendi yerleşim yerinde açmış bulunmaktadır. Bu nedenle, yetki ilk itirazında bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

 

İstem Sahibi

Av.Doğan İPEK

 

Yorum Yap

Arayın